Proiecte, Investitii

Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj

Uniunea Europeana

Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

"Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj" 
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

"Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro"

"Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

Informaţii privind stadiul proiectului

Finanţare: FEDR – POS CCE – DMI 2.1

Contract de Finanţare nr. 1156/321/04.12.2013

Cod SMIS: 48352

Perioada de implementare: 23 luni

Data începerii proiectului: 04.12.2013

Data de finalizare estimată: 30.11.2015

Denumire beneficiar: UAT Judeţul Sălaj (lider), UAT Oraşul Cehu Silvaniei, UAT Oraşul Jibou, UAT Comuna Agrij, UAT Comuna Bănişor, UAT Comuna Boghiş, UAT Comuna Camăr, UAT Comuna Carastelec, UAT Comuna Crasna, UAT Comuna Creaca, UAT Comuna Halmăşd, UAT Comuna Marca, UAT Comuna Meseşenii de Jos, UAT Comuna Nuşfalău, UAT Comuna Pericei, UAT Comuna Surduc

Localizarea proiectului: Zalău, Cehu Silvaniei, Jibou, Agrij, Bănişor, Boghiş, Camăr, Carastelec, Crasna, Creaca, Halmăşd, Marca, Meseşenii de Jos, Nuşfalău, Pericei, Surduc

Valoarea totală: 6.734.605,00 lei (inclusiv TVA), din care:
- valoare eligibilă: 6.734.605,00 lei
- cofinanţare: 134.692,10 lei
- asistenţă financiară solicitată: 6.599.912,90 lei

Obiectivul principal al proiectului: 
- creşterea eficienţei serviciilor publice adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza UAT- urilor partenere cu privire la informaţiile din domeniul agricol şi implementarea de tehnologii informaţionale (a unor aplicaţii informatice) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de posesia şi folosinţa terenurilor agricole.

Rezultate obţinute:
- Sistem informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, dezvoltat şi implementat prin proiect pentru Consiliul Judeţean Sălaj şi 15 UAT-uri partenere;
- 4 Servicii publice electronice realizate prin proiect;
- Soluţie informatică pentru gestionarea activităţilor specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe şi impozite locale, evaluarea eficienţei proiectelor desfăşurate);
- 130 de persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate;
- 2 persoane instruite pentru asigurarea mentenanţei produselor software implementate.

Stadiu implementare proiect:
- Au fost finalizate toate procedurile de achiziţie publică prevăzute în Contractul de Finanţare.
- S-au încheiat următoarele contracte de achiziţie publică:
• Contract de servicii având ca obiect servicii de consultanţă pentru pregătirea documentaţiei tehnice aferentă proiectului;
• Contract de servicii având ca obiect servicii de consultanţă privind achiziţiile publice, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
• Contract de servicii având ca obiect servicii de consultanţă privind managementul proiectului;
• Contract de servicii având ca obiect servicii de informare şi publicitate pentru proiect;
• Contract de servicii având ca obiect servicii de auditare, inclusiv auditarea securităţii reţelei şi aplicaţiei informatice;
• Contract de furnizare având ca obiect furnizarea Sistemului informatic Registru Agricol aferent proiectului;
- Au fost transmise 10 Rapoarte de progres la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională.
- S-au încheiat activităţile de livrare, instalare, configurare şi punere în funcţiune a echipamentelor și soft-urilor atât la Consiliul Judeţean, cât şi la cele 15 UAT partenere;
- A fost pus în funcţiune sistemul informatic Registru Agricol, cu toate componentele sale;
- Autoritatea Contractantă a depus la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale 3 Cereri de rambursare, prin care a solicitat spre rambursare suma de 5.010.463,04 lei;
- Perioada de implementare a proiectului s-a încheiat la 30 noiembrie 2015.

Echipa de proiect: 
1. Crihan Catiţa - Manager de proiect
2. Lemeni Laura Cornelia - Asistent manager 
3. Opriş Laura Claudia - Asistent manager 
4. Marincaş Minodora - Responsabil juridic
5. Maruşca Leontina Lucica - Responsabil financiar
6. Vultur Maria - Responsabil achiziţii publice
7. Kosa Sandor - Responsabil tehnic
8. Ardelean Sebastian - Responsabil tehnic
9. Porumb Viorel - Responsabil comunicare

Manager proiect,
Zoe Crihan

Theme by Camarsj and Kemer Romania