Acte și formulare

Acte necesare pentru  ALOCATIA DE STAT- se depun personal de catre mama sau tata

– original+1 copie Xerox acte de identitate parinti

– original +1 copie Xerox Certificat de nastere copil

– original + 1 copie Xerox Certificat de casatorie

– daca se doreste virarea alocatiei in cont, 1 adeverinta de la banca cu numar de cont pe numele persoanei care solicita alocatia, care contine cod IBAN si CNP solicitant

 

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei/stimulentului de inserţie OUG 111/ 2010

1.Actele doveditoare privind componenţa familiei (necesare in toate cazurile)

 1. a) copiile si originalele certificatelor de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006, a actelor de identitate a părinţilor şi certificatul de căsătorie;
 2. b) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei/de încuviinţare a adopţiei sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului /plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
 3. c) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 4. dactul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.

2.Actele doveditoare privind realizarea de venituri

 1. a) în cazul persoanelor care realizează venituri salariale: ☻  adeverinţa; copia – în conformitate cu originalul – a cererii de acordare a concediului, înregistrată şi aprobată de angajator;  copie după decizia  de suspendare a contractului de muncă; copiile concediilor medicale pre şi post natale.
 2. b) în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole–  adeverinta privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi decizia privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului; dovada suspendarii activitatii (Camera de comert), copii ale certificatelor medicale (pre si post natale) şi adeverinta eliberata de CJAS cu sumele platite in perioada concediilor medicale
 3. c) în cazul persoanelor careau calitatea de  asociaţilor unici :dovada eliberată de autorităţile competente, privind veniturile realizate de aceştia;

– adeverinţă cu numărul de cont , eliberată de bancă(sa contina CNP titular,cod IBAN, stampila si semnatura bancii)

-dosar

 

Guvernul a decis modificarea prevederilor legate de concediul pentru creşterea copilului. OUG 124/2011, publicată în Monitorul Oficial din 30 decembrie 2011 prevede ca o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului să fie alocată celuilalt părinte. În caz contrar dreptul de a beneficia de respectiva lună de concediu se pierde. Această prevedere se aplică tuturor celor care devin părinţi după data de 1 Martie 2012 şi nu se aplică retroactiv.

3.Actele doveditoare privind alte situaţii:

 1. a) certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
 2. b) adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;
 3. c) alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, la solicitarea agenţiilor teritoriale.
 4. d)în cazul persoanelor careau beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile collective dovada (adeverinta Anexa 2) eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;   copie după decizia  de suspendare a acordarii indemnizatiei de somaj;
 5. e) în cazul persoanelor care au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii: ☻dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, din care sa rezulte numarulsi data dosarului de invaliditate si veniturile nete realizate in anul anterior nasterii copilului

4.Angajaţi în ţările membre UE:

 – copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste perioadele în care au fost realizate activităţi profesionale şi care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulamentul nr. 883/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi veniturile aferente acestor activităţi, inclusiv cele provenite din perioadele de şomaj şi concedii medicale. Aceste prevederi se aplică şi persoanelor care au realizat activităţi salariale ori independente în statele care aplică prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora, care se deplasează în cadrul Comunităţii, pentru situaţiile prevăzute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.

 

             

           Dacă tata solicita stimulentul de insertie              

 1. ACTE DE IDENTITATE în copie şi ORIGINAL:

– acte de identitate ale părinţilor,

– certificat de naştere al copilului, certificat de căsătorie sau livretul de familie, certificate de naştere de la ceilalţi copii

 1. DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOLICITANTULUI:
 2. Cerere ptr. acordarea indem./stimulant de insertie 
 3. Cerere pentru acordarea stimulentului
 4. Declaratia ca mama nu a beneficiat de concediu medical – in caz in care nu a fost angajata
 5. 6Copiile concediilor medicale pre si post natale – in caz in care mama e angajata
 6. 7Adeverinta cu numarul de cont , eliberat de banca
 7. Daca mama merge direct la servici fara a sta deloc in concediu de maternitate, trebuie si ADEVERINTA    TIP
 8. Dosar

 

 

        Dacă mama solicita stimulentul de insertiei

 1. ACTE DE IDENTITATE în copie şi ORIGINAL:

– acte de identitate ale părinţilor,

– certificat de naştere al copilului, certificat de căsătorie sau livretul de familie, certificate de naştere ale celorlalti copii

 1. DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOLICITANTULUI:

– copie – în conformitate cu originalul (înregistrată, semnată şi ştampilată)- după cererea de reluare a activităţii ori adeverinţă din care să rezulte data reluării activităţii, depusă de solicitant la angajator şi aprobată de către acesta

– copie de pe decizia de reluare a activitatii.

 1. Cerere ptr. acordarea indem./stimulant de insertie 
 2. Cerere pentru acordarea stimulentului (tip)
 3. Cerere pentru sistarea acordarii indemnizatiei (tip)
 4. Adeverinta cu numarul de cont , eliberat de banca
 5. Daca mama nu sta deloc in ingrijire, merge direct la servici si vrea stimulentul de insertie, trebuie

ADEVERINTA    TIP+copii dupa certificatele medicale

 1. Dosar

FORMULARE

Anexa002-ITL-2016

SKMBT_C36016022911501_1

cerere_alocatie de stat pentru copii

cerere-ajutor-social-si-alocatii

adeverinta I.C.C

Ancheta-sociala-pentru-acordarea-unui-ajutor-de-urgenta

Cerere AJPIS ref. la indemnizatie-stimulent

CERERE eliberare a atestatului de producator

CERERE eliberare a carnetului de comercializare

cerere I.C.C.

Model Cerere ajutor de deces-Declaratie ajutor deces-Cerere pentru plata sumelor neincasate de catre pensionarul decedat

Model cereri completate

Procedură înregistrare cereri pensii și ajutoare de deces începând cu 30.03.2020