Sari la conținut

Stiri/Anunțuri

Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Fisa de proiect

Data anunțului 20.02.2024
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CAMĂR
Iniţiator: Comuna CAMĂR

Elaborator: S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII
asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei comunei Camăr,
Str Principală., nr. 1, în perioada 20.02.2024-04.04.2024
luni – vineri între orele 07.30-15.30

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA
dezbaterea publică în scopul consultării publicului pentru identificarea intereselor mutuale din zonă, în data de 11.03.2024, ora 12.00, la sediul Primăriei comunei Camăr.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului prin anunţ la sediul Primăriei comunei Camăr şi prin anunţ publicat pe pagina de internet www.camarsj.ro

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: JULA ROXANA-MĂDĂLINA

Adresa Primăriei comunei Camăr, str. Principală, nr. 1, jud. Sălaj, tel. 0260-672101; fax : 0260-672301
email: primariacamar@yahoo.com

Venitul minim de incluziune

Începând cu 1 ianuarie 2024 va fi aplicată Legea nr.196/2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificărille și completările ulterioare , lege care face parte din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNNR), capitolul 13, „Reforme Speciale” .

VMI reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială. Odată cu intrarea în vigoare a VMI, acordarea beneficiilor Venitul Minim Garantat (VMG) și Alocația pentru susținerea familiei (ASF) se suspendă. Drept urmare, toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023, pentru continuitatea acordării acestui tip de beneficiu de VMI.

Documentele necesare pentru solicitarea VMI sunt:
– Formular standard de cerere pentru acordare VMI
– Declaraţie pe propria răspundere
– Actul de identitate al solicitantului si al membrilor familiei
– Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
– Certificat de naştere pentru fiecare copil
– Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
-Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani
– Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
– Alte documente specifice situaţiei beneficiarului

Persoanele cu domiciliul sau reședința în Municipiul Pitești care beneficiază, în prezent, de ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei pot depune cererile începând luna noiembrie 2023

Înregistrarea solicitanţilor
Toţi beneficiarii actuali de VMG şi ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie şi până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esenţială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel putin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.
Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 275 lei/lună/ membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/lună.
Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie:
Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
107 lei, pentru familia cu un copil;
214 lei, pentru familia cu 2 copii;
321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
120 de lei, pentru familia cu un copil;
240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
85 de lei, pentru familia cu un copil;
170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi
Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/ lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
110 lei, pentru familia cu un copil;
215 lei, pentru familia cu 2 copii;
325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi
*Dacă din calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.
Precizări:
Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepţia următoarelor venituri:

a. sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b. alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;

c. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;

d. sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic;

e. sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

f. sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.

g. stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;

h. sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;

i. ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;

j. indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;

k. sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.

ANUNȚ

SE ADUC LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ PREVEDERILE LEGII NR.123/2023 POTRIVIT CĂREIA:
DEȚINĂTORII SAU MOȘTENITORII ACESTORA CARE NU S-AU ÎNSCRIS ÎN COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE, NU AU PREDAT SAU NU LI S-AU PRELUAT LA STAT TERENURILE PRIN ACTE TRANSLATIVE DE PROPRIETATE POT SOLICITA, LA CERERE, COMISIEI JUDEȚENE EMITEREA TITLULUI DE PROPRIETATE ÎN CONDIȚIILE PREZENTEI LEGI, ASTFEL:
1. DACĂ DEȚINĂTORII SAU MOȘTENITORII ACESTORA FIGUREAZĂ CU TERENUL IN REGISTRELE AGRICOLE SAU REGISTRELE CADASTRALE ȘI ÎN EVIDENȚELE FISCALE;
2. PENTRU TERENUL ÎN CAUZA NU A FOST DESCHISĂ CARTE FUNCIARĂ ÎN BAZA LEGII CADASTRULUI ȘI A PUBLICITĂȚII IMOBILIARE 7/1996, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
3. TERENUL NU FACE OBIECTUL CERERILOR DE RECONSTITUIRE SAU CONSTITUIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE DE CĂTRE ALTE PERSOANE ȘI NICI NU S-A ELIBERAT ANTERIOR TITLU DE PROPRIETATE CU PRIVIRE LA ACESTA.

TERMENUL MAXIM PÂNĂ LA CARE PERSONELE ÎNDREPTĂȚITE POT DEPUNE CERERE ESTE 18 NOIEMBRIE 2023.
CERERILE SE POT DEPUNE PERSONAL SAU PRIN POȘTĂ, CU CONFIRMARE DE PRIMIRE, PENTRU EMITEREA TITLULUI DE PROPRIETATE, LA PRIMĂRIA LOCALITĂȚILOR ÎN A CĂREI RAZĂ TERITORIALĂ SE AFLĂ TERENUL.
Cerere emitere Titlu de proprietate

Comunicat_de_Presa_Camar

ComunicatDemarare_PNRR-Camar (1)

ComunicatDemarare_PNRR-Camar

Anunt chestionar PUG Camar

Consultare publică în cadrul proiectului Actualizare PUG Comuna Camăr, județul Sălaj Sondaj de opinie on-line

Pentru accesare forumlarul click pe linkul de mai jos>

https://survey.alchemer.eu/s3/90559519/Studiu-sociologic-Camar-Judetul-Salaj


www.returosgr.ro

Informatii_site prefecturi_primarii


TELEHÁZ ÚJSÁG 2022 december

ANUNT/FELHÍVÁS futes2022

Kémeri Polgármesteri Hivatala, a Szociális osztály keretén belül megkezdte a 226/2021-es
Törvény alapján a fűtés és energiaellátási kérések begyűjtését.

Ajutor pentru cheltuieli de incalzire

Rezultatele  cercetării din comuna Camăr

                La solicitarea Primăriei Camăr, în data de 19 mai 2022, un gup de aproximativ 60 de studenți din cadrul departamentelor de Administrație și Management Public, Științe Politice și Jurnalism, din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, sub coordonarea conf.univ.dr. Viorel Ion Stănică și a studentului doctorand Ioana-Gabriela Olaru, au efectuat o anchetă socială la nivelul comunei, în cadrul căreia au aplicat chestionare. Activitatea s-a desfășurat în contextul aplicației practice a studenților la disciplina Dezvoltare Comunitară și s-a bucurat de sprijinul administrației locale care prin implicarea unor persoane din comună a asigurat traducere acolo unde a fost cazul. Au fost intervievate 143 de persoane din comună.

Întrebările din chestionarul agreeat cu primăria au fost următoarele:

  1. Care considerați că este cea mai importantă prioritate în dezvoltarea comunei?
  2. Enumerați 3 lucruri care nu funcționează bine în comună.
  3. Acordați o notă de la 1 la 10, pentru cât de în siguranță vă simțiți în comuna Camăr?
  4. Considerați că ar fi necesar ca la nivelul comunei să se organizeze mai multe evenimente culturale? Dacă da, ce fel de evenimente?
  5. Considerați că atestarea turistică a comunei ar fi un pas important în dezvoltare?
  6. Considerați oportună înființarea unui serviciu social pentru îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu?

Camar rezultate cercetare (1)


Anunt licitatie autoturism SKMBT_C36022041210590

 

afis AUTORECENZARE_RO

pliant RPL 2021_triptic

Adresa privind mecanismul de plafonare si compensare facturi de furnizare a energiei electrice si/sau gaze naturale + anexe – 2003 / 28.02.2022

APIA _ CAMPANIA anul 2022

 

GHID-DE-REINTOARCERE-2021

 

DECLARAȚIE PE PROPIA RĂSPUNDERE – LOCALITĂȚI CARANTINATE

 

  Anunt_02092020

Magyarul > Hirdetes_02092020


Anunt Pesta porcina 2020

Ambrozia prezentare si combatere